RODO

Dowiedz się jakie są założenia RODO i co to dla Ciebie oznacza, kim są administratorzy i procesorzy danych, jakie mamy wobec Ciebie obowiązki i czym jest bezpieczeństwo danych.

Po co jest RODO?

RODO reguluje ochronę danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a jego założeniem jest możliwie jak największe ujednolicenie przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. Oznacza to nowe uprawnienia dla osób fizycznych i nowe obowiązki dla administratorów danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe : są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Procesor

Administrator ma prawo zlecać wykonanie w jego imieniu pewnych czynności, podczas których dojść może do przetwarzania danych osobowych. RODO wskazuje elementy jakie powinny być zawarte w umowie pomiędzy procesorem a administratorem.

Podstawowe zasady

Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi być zgodne z podstawowymi zasadami: legalności, rzetelności i przejrzystości; ograniczenia celu przetwarzania; minimalizacji danych; prawidłowości, ograniczenia przechowania; integralności i poufności oraz rozliczalności.

Legalność przetwarzania zależy od istnienia podstaw przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 RODO. Przykładami takich podstaw jest: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą; umowa; realizacja obowiązków prawnych.

Bezpieczeństwo danych

Każdy administrator powinien sprawdzić, czy zastosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może następować na przykład poprzez wdrożenie pseudonimizacji lub szyfrowania danych. W zależności od rodzaju przetwarzania, administrator może być zobowiązany do dokonania oceny skutków planowanych operacji dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

Administrator jest zobowiązany do informowania osób, których dane dotyczą, o wielu kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Informacje powinny być przekazane prostym i zrozumiałym językiem.

Pobierz dokumenty informacyjne podmiotów z Grupy Rawlplug dla poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą.

Przeglądaj dokumenty

Dokumentacja i certyfikacja

Administrator może wykazywać zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych poprzez specjalne certyfikaty wydawane przez niezależne podmioty certyfikujące lub zatwierdzone kodeksy postępowania.

Rawlplug posiada następujące certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa informacji:

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa.