Przekazywanie danych

Sprawdź komu, zgodnie z prawem, możemy przekazać Twoje dane i w jakich sytuacjach jest to dozwolone i dlaczego czasem musimy to zrobić.

Gdzie mogą zostać przekazane Twoje dane?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać w zależności od sytuacji:

 1. procesorom (podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu), w związku z wykonywaniem na nasze zlecenie pewnych czynności:
  1. naszym agentom, współpracującym przedstawicielom handlowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów lub usług, np. zakładom produkcyjnym;
  2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe;
  3. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne i zasoby teleinformatyczne;
  4. podwykonawcom wspierającym nas w realizacji umowy, np. przewoźnikom, agencjom celnym;
  5. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, usługi rachunkowe.
 2. innym administratorom danych (odbiorcom danych) przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. naszym agentom, współpracującym przedstawicielom handlowym i innym podmiotom pomocniczym lub pośredniczącym, np. zakładom produkcyjnym – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  2. podmiotom zajmującym się działalnością kurierską lub pocztową;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu realizacji jakichkolwiek płatności na Twoją rzecz lub od Ciebie;
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie zbycia wymagalnych wierzytelności na ich rzecz;
  5. biurom informacji gospodarczej, organom państwowym, organom władzy sądowniczej, organom samorządu terytorialnego – na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar EOG (terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Lichtenstein).