Poskytování údajů

Zkontrolujte, komu můžeme podle zákona poskytnout vaše údaje a v jakých situacích je to povoleno a proč to občas musíme udělat.

Komu můžeme poskytnout vaše údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat, v závislosti na situaci:

 1. zpracovatelům (subjektům, které zpracovávají údaje naším jménem), v souvislosti s prováděním určitých činností v našem zastoupení:
  1. našim agentům, spolupracujícím obchodním zástupcům a jiným subjektům, které zprostředkovávají prodej našeho zboží nebo služeb, např. výrobním závodům;
  2. subjektům, které plní v náš prospěch marketingové služby;
  3. subjektům, které obsluhují naše IT systémy nebo nám poskytují informační nástroje a zásoby;
  4. subdodavatelům, kteří nás podporují při realizaci smlouvy, např. dopravcům, celním agenturám;
  5. subjektům, které pro nás realizují poradenství, konzultace, audity, právní a daňovou podporu, účetní služby;
 2. jiným správcům údajů (příjemcům údajů), kteří zpracovávají údaje vlastním jménem:
  1. našim agentům, spolupracujícím obchodním zástupcům a jiným podpůrným nebo zprostředkovatelským subjektům, např. výrobním závodům – za účelem vyúčtování jejich odměny;
  2. subjektům, které poskytují kurýrní nebo poštovní služby;
  3. subjektům provozujícím platební činnost – za účelem realizace jakýchkoli plateb ve váš prospěch nebo od vás;
  4. subjektům vykupujícím pohledávky – v případě prodeje pohledávek v jejich prospěch;
  5. hospodářským informačním kancelářím, státním úřadům, orgánům místní samosprávy – za podmínek stanovených v obecně platných právních předpisech.
  6. subjektům skupiny Rawlplug.

V současné době plánujeme předat vaše osobní údaje, v některých případech, mimo oblast EHP (území Evropské unie, Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska) pouze subjektům skupiny Rawlplug nebo zpět vám, v rozsahu povoleném obecně platnými právními předpisy a se zachováním příslušné ochrany.