Prenos údajov

Prečítajte si, komu podľa zákona môžeme odovzdať Vaše údaje, v akých prípadoch je to povolené, a prečo to niekedy musíme urobiť.

Kde môžu byť prenesené Vaše údaje?

Vaše osobné údaje môžeme prenášať v závislosti od situácie:

 1. spracovateľom (subjektom, ktoré spracúvajú údaje v našom mene), v súvislosti s vykonávaním určitých činností na našu žiadosť:
  1. našim agentom, spolupracujúcim obchodným zástupcom a iným sprostredkovateľským subjektom pri predaji nášho tovaru alebo služieb, napr. výrobným závodom;
  2. subjektom, ktoré nám poskytujú marketingové služby;
  3. subjektom, ktoré obsluhujú naše informačné a komunikačné systémy alebo nám poskytujú informačné a komunikačné zdroje a nástroje;
  4. subdodávateľom, ktorí nás podporujú pri realizácii zmluvy, napr. dopravcovia, colné úrady;
  5. subjektom, ktoré nám poskytujú poradenské, konzultačné a audítorské služby, právnu a daňovú pomoc, účtovné služby.
 2. iným správcom údajov (príjemcom údajov), ktorí spracúvajú údaje vo vlastnom mene:
  1. našim agentom, spolupracujúcim obchodným zástupcom a iným pomocným alebo sprostredkovateľským subjektom, napr. výrobným závodom, za účelom vyúčtovania odmien, ktoré im patria;
  2. subjektom zaoberajúcim sa kuriérskou alebo poštovou službou;
  3. subjektom, ktoré vykonávajú platobnú činnosť – za účelom vykonania akýchkoľvek platieb pre Vás alebo od Vás;
  4. subjektom, ktoré nakupujú pohľadávky – v prípade odpredaja vymáhateľných pohľadávok v ich prospech;
  5. ekonomickým informačným úradom, štátnym orgánom, súdnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy – podľa zásad ustanovených vo všeobecne platných zákonoch.
  6. subjektom zo Skupiny Rawlplug.

V súčasnosti plánujeme prenášať Vaše osobné údaje, v niektorých prípadoch mimo EHP (územie Európskej únie, Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska) výlučne subjektom zo Skupiny Rawlplug alebo späť k Vám, v rozsahu povolenom všeobecne platnými právnymi predpismi a s dodržaním vhodných ochranných opatrení.