Politikou ochrany súkromia a bezpečnosti

z dňa 25. mája 2018 (verzia č. 6 zo 14. apríla 2022)

Vážená užívateľka, Vážený užívateľ,

 

Pokiaľ nie je na stránke výslovne stanovené inak, webovú stránku rodo.rawlplug.com („Stránka”) dodáva Rawlplug S.A. so sídlom vo Vroclave, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poľsko („Rawlplug”) ako službu určenú našim zákazníkom. Spoločnosť Rawlplug sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a zaistiť bezpečnosť všetkých relevantných informácií poskytovaných spoločnosti Rawlplug. Všetky osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Rawlplug prostredníctvom tejto stránky budú použité v súlade so všeobecne platnými predpismi v tejto oblasti vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“),

1. KTO JE SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom všetkých osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom stránky je spoločnosť Rawlplug.

Vo veciach súvisiacich so spracovaním osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kontaktné údaje spoločnosti Rawlplug: Rawlplug S.A. so sídlom vo Vroclave, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poľsko, Rawlplug

 

Na nižšie uvedenej internetovej adrese nájdete podrobnosti o spracúvaní osobných údajov a použitých bezpečnostných opatreniach, ako aj informácie o Vašich právach a spôsobe ich uplatnenia: gdpr.rawlplug.com

Spoločnosť Rawlplug je súčasťou skupiny Rawlplug Group, ktorá sa na účely týchto Pravidiel skladá aj z týchto spoločností:

 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Vroclav, Poľsko;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Vroclav, Poľsko;
 • Koelner Polska Sp. z o.o., Kwidzyńska 6c, 51-416 Vroclav, Poľsko;
 • Koelner- Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Vroclav, Poľsko;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Veľ. Británia;
 • Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Nemecko;
 • Rawlplug France, Batiment DC6, ZAC de la Feuchère, 16, rue Jean Mermoz, 77290 Compans, Francúzsko;
 • Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubaj, SAE;
 • Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.C.),Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubaj, SEA;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Švédsko;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Írsko;
 • Koelner CZ s.r.o., Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika;
 • KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovensko;
 • Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Maďarsko;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Litva;
 • Koelner Ukraine LLC, vul. Naukova 3a, 79060 Ľvov, Ukrajina;
 • Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rusko;
 • Rawlplug Singapore Pte. Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, Singapur;
 • Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, Čína;
 • Rawlplug Inc., Trust Center 1209 Orange St. New Castle, Delaware DE 19801, Spojené štáty americké.

nazývaných ďalej spoločne „skupinou Rawlplug.

2. NA AKÉ ÚDAJE SA VZŤAHUJÚ TIETO PRAVIDLÁ?

Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky informácie zhromažďované spoločnosťou Rawlplug, vrátane osobných údajov:

 • prostredníctvom Stránky;
 • prostredníctvom e-mailu, textových správ alebo inej elektronickej korešpondencie medzi Vami a Stránkou;
 • prostredníctvom mobilných a počítačových aplikácií stiahnutých zo stránky, ktoré vytvárajú systém Vašej interakcie so Stránkou, nezávislý od webových prehliadačov;
 • ohľadne Vašej interakcie s reklamnými materiálmi a aplikáciami umiestnenými na webových stránkach tretích strán alebo ako súčasť nimi poskytovaných služieb za predpokladu, že tieto aplikácie alebo reklamné materiály obsahujú odkaz na tieto Pravidlá.

Tieto Pravidlá sa nevzťahujú na informácie zhromaždené:

 • spoločnosťou Rawlplug offline alebo inou cestou, vrátane iných webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Rawlplug alebo tretími stranami (vrátane dcérskych spoločností alebo pobočiek spoločnosti Rawlplug); alebo
 • prostredníctvom akýchkoľvek tretích strán (vrátane dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností Rawlplug), najmä prostredníctvom aplikácie alebo obsahu (vrátane marketingového) dostupného na alebo prostredníctvom tejto Stránky.

Ak chcete pochopiť zásady a postupy, ktoré spoločnosť Rawlplug používa vo vzťahu k Vašim informáciám, vrátane osobných údajov, oboznámte sa, prosím, s týmito Pravidlami. Ak nesúhlasíte so zásadami a postupmi používanými spoločnosťou Rawlplug, mali by ste Stránku bezodkladne opustiť. Vstupom na Stránku a jej používaním vyjadrujete svoj súhlas s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov a spracovaním osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Stránky. Podľa ustanovení kapitoly 12 nižšie, tieto Pravidlá môže spoločnosť Rawlplug kedykoľvek zmeniť. Každá taká zmena však pre jej účinnosť voči užívateľovi vyžaduje jeho výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný štvorec v dolnej časti stránky. Po odvolaní súhlasu nebudete môcť používať Stránku, neovplyvní to však zákonnosť spracovania osobných údajov spoločnosťou Rawlplug, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

Výraz „osobné údaje“ použitý v týchto Pravidlách sa vzťahuje na všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom jednotlivcovi; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, údaje o polohe, internetový identifikátor alebo jeden, prípadne viac špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

3. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Nikto mladší ako 16 rokov nesmie poskytovať žiadne informácie prostredníctvom Stránky, prípadne ich na Stránke zverejňovať. Spoločnosť Rawlplug zámerne nezhromažďuje osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, nesmiete používať alebo prenášať prostredníctvom tejto Stránky žiadne informácie, používať akýkoľvek na nej sa nachádzajúci interaktívny obsah, vrátane uverejňovania komentárov na Stránke, ani poskytovať spoločnosti Rawlplug akékoľvek osobné údaje, vrátane mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, systémového alebo užívateľského mena. Ak sa ukáže, že spoločnosť Rawlplug zhromažďovala alebo získala akékoľvek osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov bez súhlasu a vedomia jej zákonného zástupcu, spoločnosť tieto osobné údaje okamžite vymaže. Ak máte podozrenie, že spoločnosť Rawlplug spracúva osobné údaje takéhoto typu, kontaktujte nás, prosím.

4. INFORMÁCIE ZHROMAŽĎOVANÉ SPOLOČNOSŤOU RAWLPLUG

Rawlplug nezhromažďuje žiadne informácie o Vašej osobe, s výnimkou prípadov, v ktorých tieto údaje spoločnosti Rawlplug sami poskytnete, a to napríklad prostredníctvom Stránky. Rawlplug však môže zhromažďovať informácie vyplývajúce zo spôsobu používania Stránky. Spoločnosť Rawlplug preto môže zhromažďovať a spracúvať najmä tieto osobné údaje:

 • kontaktné a identifikačné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, identifikačné alebo daňové čísla (napr. číslo PESEL, číslo občianskeho preukazu);
 • údaje týkajúce sa platieb, ako je názov držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu;
 • údaje poskytnuté v súvislosti s vyplňovaním formulárov dostupných na Stránke, ako sú údaje potrebné na vytvorenie používateľského účtu, nákup tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Rawlplug, predplatné newslettera, zverejnenie informácií. Spoločnosť Rawlplug môže v súvislosti s Vašou účasťou na propagačných kampaniach, ako aj v prípade hlásenia problémov so Stránkou, požiadať o ďalšie osobné údaje.
 • prihlasovacie a prístupové údaje, ako sú užívateľské meno a heslo pre prihlásenie sa na účet na Stránke, údaje o účtoch na sociálnych sieťach.
 • údaje získané spoločnosťou Rawlplug z počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup na Stránku, vrátane IP adresy, miesta a času.
 • údaje získané spoločnosťou Rawlplug v súvislosti s Vašou interakciou so Stránkou, napríklad publikovaný obsah alebo fotografie.

Spoločnosť Rawlplug môže okrem toho zhromažďovať ďalšie informácie, ktoré nie sú považované za osobné údaje, ako sú kontaktné a obchodné údaje Vami zastupovanej organizačnej jednotky, údaje o type použitého prehliadača alebo zariadeniach, údaje o operačnom systéme alebo históriu prehliadaných stránok, informácie o návšteve profilu iného užívateľa atď.

Spoločnosť Rawlplug zhromažďuje vyššie uvedené informácie vrátane osobných údajov:

 • priamo od Vás a s Vašim súhlasom.
 • automaticky pri používaní Stránky. Takto zhromaždené informácie, vrátane IP adries, informácií získaných prostredníctvom súborov cookies, web beacons a iných monitorovacích technológií, sa týkajú predovšetkým spôsobu používania Stránky.

Osobné údaje zhromaždené na iné účely, ako je plnenie zákonných povinností, môžu podliehať profilovaniu, t.j. automatizovanej analýze Vašich údajov, s cieľom predvídať preferencie alebo budúce správanie (napr. s cieľom prispôsobiť obsah Stránky alebo Vám odosielaných marketingových materiálov).

Informácie zhromaždené spoločnosťou Rawlplug môžu byť tiež použité na vyhodnotenie, vývoj a zlepšenie tovaru a služieb poskytovaných spoločnosťou Rawlplug.

Spoločnosti Rawlplug môžete taktiež v prípade potreby poskytnúť aj informácie, ktoré budú zverejnené alebo zobrazené („zverejnené“) na Stránke, prípadne poskytnuté iným užívateľom Stránky alebo tretím stranám (ďalej spoločne len ako „informácie užívateľov“). Informácie užívateľov súvisiace s Vašou osobou sú zverejňované alebo odovzdávané tretím stranám iba na Vašu žiadosť a na Vaše riziko. Musíte si však byť vedomí toho, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé. Spoločnosť Rawlplug okrem toho nemá možnosť kontrolovať aktivity iných užívateľov Stránky alebo tretích strán, ktorým sa rozhodnete informácie užívateľov poskytnúť. Spoločnosť Rawlplug preto neručí za to, že nedôjde k neoprávnenému zverejneniu informácií užívateľov neoprávneným osobám.

Publikovaním na Stránke akýchkoľvek obrazov obsahujúcich Vašu tvár (napr. avatara) vyjadrujete súhlas s používaním tohto obrazu spoločnosťou Rawlplug na tejto Stránke.

Rawlplug môže na účely poskytovania určitých služieb dostupných prostredníctvom Stránky vyžadovať konkrétne osobné údaje. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudete môcť spoločnosti Rawlplug zasielať žiadosti o poskytovanie služby, a teda nebude možné uzatvoriť zmluvu o poskytovaní takýchto služieb.

Spoločnosť Rawlplug okrem toho zhromažďuje Vaše údaje aj na potreby systému Rawlplug ID – ide o (i) konzistentný prihlasovací systém (SSO) pre služby a funkcie Rawlplug dostupné cez internet, ktorý umožňuje užívateľom s registrovaným účtom Rawlplug ID (po zaregistrovaní účtu na akejkoľvek webovej stránke Rawlplug alebo na vyhradenej webovej stránke Rawlplug ID) bezpečne sa prihlásiť k iným službám Rawlplug poskytovaných online, pre využitie ktorých je ale potrebné mať registrovaný užívateľský účet, ako aj (ii) databázu užívateľov využívajúcich služby poskytované spoločnosťou Rawlplug prostredníctvom internetu bez registrácie vyhradeného účtu.

Rawlplug ID obsahuje záznamy osobných údajov, ktorých spracovanie spoločnosťou Rawlplug je nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Stránky, ako aj na implementáciu ďalších zmlúv, ktoré užívateľ uzavrel prostredníctvom Stránky. Informácie o jednotlivých službách alebo zmluvách nájdete na Stránke alebo na príslušných webových stránkach Rawlplug súvisiacich s konkrétnou službou. Rawlplug ID umožňuje užívateľovi spravovať jeho osobné údaje, spravovať zmluvy uzatvorené so spoločnosťou Rawlplug s využitím Rawlplug ID, ako aj uplatňovať práva vyplývajúce z GDPR.

5. INFORMÁCIE ZHROMAŽĎOVANÉ SPOLOČNOSŤOU RAWLPLUG PROSTREDNÍCTVOM AUTOMATICKEJ TECHNOLÓGIE ZBERU ÚDAJOV

Pri Vašej navigácii a počas používania Stránky môže spoločnosť Rawlplug zhromažďovať pomocou technológie automatického zberu údajov určité informácie vrátane osobných údajov, informácií o zariadení, ktoré používate, o histórii navštívených stránok a spôsoboch používania, vrátane:

 • údajov o Vašich návštevách Stránky, napr. pohyb na Stránke, polohové záznamy a iné komunikačné prípadne zdrojové údaje, ktoré v rámci webovej stránky zdieľate a používate;
 • informácie o počítači a internetovom pripojení vrátane IP adresy, typu operačného systému a typu webového prehliadača.

Tieto údaje pomáhajú spoločnosti Rawlplug zlepšiť funkčnosť Stránky a poskytovať lepšie a personalizovanejšie služby, pričom spoločnosti Rawlplug umožňujú:

 • odhadnúť počet príjemcov a možných spôsobov používania Stránky;
 • zhromažďovať informácie o Vašich preferenciách, na základe ktorých je možné následne Stránku prispôsobiť podľa Vašich individuálnych potrieb;
 • zrýchliť vyhľadávanie informácií;
 • rozpoznať Vás, keď sa na webovú stránku vrátite.

6. SÚBORY COOKIES

Cookies sú textové súbory obsahujúce určité malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve Stránky prevezmú do Vášho zariadenia. Pri každej nasledujúcej návšteve webovej stránky sa súbory cookies odosielajú späť na webovú stránku, z ktorej pochádzajú. Súbory cookies sú veľmi užitočné, pretože umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie. Viac informácií o cookies nájdete na webovej stránke: www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.eu

Súbory cookies plnia množstvo funkcií, umožňujú napríklad efektívnu navigáciu medzi rôznymi webovými stránkami, zapamätanie si používateľských preferencií (napr. výber jazyka) a vo všeobecnosti zvyšujú pohodlie používania webových stránok. Vďaka ním sú reklamy zobrazované na stránkach viac prispôsobené záujmom užívateľa.

V závislosti od toho, ako dlho sú súbory cookies v danom počítači alebo zariadení uložené, rozoznávame dva druhy týchto súborov: tzv. krátkodobé (relačné) cookies alebo trvalé:

 • krátkodobé súbory cookies zostávajú na počítači len počas trvania danej relácie webového prehliadania. Hneď po zatvorení prehliadača sa vymažú.
 • Trvalé súbory cookies zostávajú vo Vašom počítači alebo zariadení aj po zatvorení webového prehliadača a sú platné po dobu uvedenú v samotnom súbore cookies. Aktivujú sa akonáhle užívateľ otvorí webovú stránku, z ktorej pochádzajú.

Spoločnosť Rawlplug nepoužíva súbory cookies na zhromažďovanie komerčných informácií určených na predaj tretím stranám.

Analytické súbory cookies

Analytické súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom užívatelia Stránku používajú, napríklad o tom, ktoré webové stránky navštevujú najčastejšie, prípadne či dostávajú informácie o chybách z webovej stránky. Nezhromažďujú informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu užívateľa. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookies sú len všeobecné a anonymné. Používajú sa na zlepšenie funkčnosti webovej stránky.

Stránka používa niekoľko typov analytických súborov cookies, vrátane súborov cookies služby Google Analytics.

Služba Google Analytics je služba analytických nástrojov poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics vytvára súbor cookies, ktorého cieľom je posúdiť, akým spôsobom sa daná webová stránka používa, a podávať správy o aktivite užívateľa. Spoločnosť Google uchováva tieto zhromaždené informácie na serveroch v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak je to v zmysle platných právnych predpisov nevyhnutné, alebo ak tretia strana spracúva tieto informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nespája vašu IP adresu so žiadnymi informáciami zhromažďovanými spoločnosťou Google. Používaním Stránky súhlasíte so spôsobom a účelom spracovania informácií spoločnosťou Google.

Na používanie týchto súborov cookie je potrebný váš výslovný súhlas, ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom možností webovej stránky (banner súborov cookie) alebo v možnostiach používaného webového prehliadača, prípadne ich môžete zrušiť na webovej stránke Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Spoločnosť Rawlplug používa súbory cookies aj na iné účely, vrátane:

 • identifikácie Vašej osoby pri prihlásení sa na Stránku. súbory cookies uľahčujú spoločnosti Rawlplug prezentovať odporúčania ohľadne produktov, zobrazovať personalizovaný obsah, rozpoznať Vás ako člena “prime member” (ak je to možné) a napríklad umožňujú využívať výhody špeciálnych možností nákupu a iné funkcie a služby poskytované spoločnosťou Rawlplug.
 • monitorovania Vašich preferencií, implementovaných pri používaní Stránky.
 • monitorovania položiek umiestnených v nákupnom košíku.
 • prevencie nelegálnej činnosti užívateľov.
 • zvyšovania bezpečnosti.
 • priameho marketingu vlastných výrobkov.

Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookies umožňujú zapamätať Vaše voľby (napr. užívateľské meno, jazyk, región) a poskytovať viac personalizovaných služieb. Webová stránka môže napríklad na základe súboru cookies, ktorý obsahuje informácie o regióne, v ktorom sa nachádzate, poskytovať predpoveď počasia pre Váš konkrétny región. Súbory cookies takéhoto typu je možné použiť aj na zapamätanie veľkosti textu, štýlu písma a ďalších prvkov stránky, ktoré sú predmetom personalizácie. Môžu byť tiež použité na poskytovanie Vami požadovaných služieb, napríklad na sledovanie videa. Informácie zhromaždené týmito súbormi cookies môžu byť anonymné a nesmú sledovať Vašu aktivitu na iných stránkach.

Správa súborov cookies vo webovom prehliadači

Moderné webové prehliadače umožňujú vykonávať v súvislosti so súbormi cookies množstvo činností, vrátane možnosti prehliadania súborov cookies uložených v počítači alebo zariadení, blokovania súborov cookies pochádzajúcich od tretích strán alebo len z konkrétnej webovej stránky, poskytujú tiež možnosť zakázať ukladanie súborov cookies, prípadne odstrániť všetky súbory cookies po zatvorení webového prehliadača.

Nezabúdajte, že po odstránení súborov cookies, dôjde k strate všetkých individuálnych nastavení. Stane sa tak aj po prijatí rozhodnutia o neukladaní súborov cookies (opt-out), nakoľko v dôsledku toho dôjde k prevzatiu súboru cookies typu opt-out. Ak sa rozhodnete úplne zablokovať súbory cookies, mnohé webové stránky nebudú správne fungovať a niektoré funkcie budú nedostupné.

Na nasledujúcich odkazoch nájdete informácie o správe súborov cookies v najobľúbenejších internetových prehliadačoch:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera:
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Používanie súborov cookies tretími stranami a iné monitorovacie technológie

Určitý obsah alebo aplikácie (vrátane reklám) na Stránke môžu byť poskytované tretími stranami vrátane zadávateľov reklám, reklamných sietí, reklamných serverov, poskytovateľov obsahu a aplikácií. Pri používaní webovej stránky môžu tieto tretie strany používať na zhromažďovanie informácií o Vás samotné súbory cookies, prípadne súbory cookies v kombinácii so súbormi web beacons alebo inými monitorovacími technológiami. Informácie zhromaždené týmito tretími stranami môžu byť identifikovateľné s osobnými údajmi alebo môžu predstavovať osobné údaje týkajúce sa časového priebehu činností vykonaných online a na rôznych webových stránkach alebo internetových službách. Tieto strany môžu tieto informácie použiť na poskytovanie cielených (behaviorálnych) reklám alebo iného obsahu tohto typu.

Spoločnosť Rawlplug žiadnym spôsobom nekontroluje tretie strany a nemá žiadny vplyv na nimi používané monitorovacie technológie, prípadne spôsob, akým ich používajú. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte priamo na zodpovedného dodávateľa.

7. SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ

Spoločnosť Rawlplug použije získané informácie na poskytovanie služieb dostupných na Stránke a na jej personalizáciu. Spoločnosť Rawlplug môže tieto informácie použiť aj na komunikáciu s Vami. Zozbierané informácie umožňujú informovať Vás o dôležitých funkciách Stránky ako aj o jej zmenách a budú použité na štatistickú analýzu za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb.

Spoločnosť Rawlplug môže spracúvať zhromaždené informácie, s výnimkou osobných údajov, na účely svojej obchodnej činnosti, a to najmä na:

 • prezentáciu Stránky a jej obsahu a umožnenie využitia jej funkčnosti a obsahu;
 • prípravu, uzatváranie a plnenie zmlúv o poskytovaní elektronických služieb medzi Vami alebo Vami zastupovanou organizačnou jednotkou a spoločnosťou Rawlplug;
 • tvorbu a správu Vašich užívateľských kont;
 • vykonávanie, ukladanie a monitorovanie objednávok, platieb, finančných náhrad, reklamácií, zliav, atď.;
 • diagnostiku a udeľovanie odpovedí na Vaše otázky, požiadavky a žiadosti;
 • komunikáciu s Vami prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov;
 • zverejňovanie Vami poskytnutých recenzií produktov a služieb;
 • plnenie zákonom stanovených povinností, vrátane ochrany a prevencie nezákonných transakcií, správy reklamácií a zvyšovania bezpečnosti v sieti;
 • kontrolovanie plnenia všetkých zákonom stanovených povinností, ako aj zásad a iných predpisov spoločnosti Rawlplug; odhaľovanie, obhajobu a vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosťou Rawlplug, vrátane predaja pohľadávok voči Vám;
 • vytváranie výkazov, analýz a štatistík s cieľom implementovať, hodnotiť a zlepšovať obchodnú činnosť spoločnosti Rawlplug, poskytované tovary, služby (vrátane vývoja nových produktov a služieb; riadenia komunikácie; hodnotenia a riadenia účinnosti reklamy a marketingu; analýzy produktov, služieb poskytovaných prostredníctvom webových stránok a aplikácií; správy Stránky a aplikácií);
 • priamy marketing;
 • uzatváranie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb alebo o predaji a dodávke tovaru;
 • na iné účely, na ktoré boli informácie zhromaždené;
 • iné účely, opísané pri zhromažďovaní informácií spoločnosťou Rawlplug iným spôsobom;
 • všetky ostatné účely na základe Vášho súhlasu.

Všetky vyššie uvedené informácie môžu byť predmetom profilovania, t.j. automatizovanej analýzy Vašich údajov, s cieľom predvídať preferencie alebo budúce správanie (napr. s cieľom prispôsobiť obsah stránok alebo Vám odosielaných marketingových materiálov).

Vaše osobné údaje zhromažďuje spoločnosť Rawlplug na nasledujúce účely:

ÚčelOsobné údajePrávny základObdobie
prezentácia Stránky a jej obsahu a umožnenie využitia jej funkčnosti a obsahu;
 • Údaje získané zo zariadení používaných na prístup na Stránku: IP adresa, lokalizácia a čas.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlasPo dobu trvania pobytu na Stránke a po jej opustení
príprava, uzatváranie a plnenie zmlúv o poskytovaní elektronických služieb medzi Vami alebo Vami zastupovanou organizačnou jednotkou a spoločnosťou Rawlplug;
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Údaje získané zo zariadení používaných na prístup na Stránku: IP adresa, lokalizácia a čas.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
tvorba a správa Vašich užívateľských kont;
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Prihlasovacie meno a prihlasovacie údaje: užívateľské meno, užívateľské heslo, prístupové údaje k účtom v sociálnych sieťach.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
vykonávanie, ukladanie a monitorovanie objednávok, platieb, finančných náhrad, reklamácií, zliav, atď.;
 • Prihlasovacie meno a prihlasovacie údaje: užívateľské meno
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
diagnostika a udelenie odpovedí na otázky, požiadavky a žiadosti odosielané prostredníctvom Stránky;
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Prihlasovacie údaje: užívateľské meno
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
komunikácia s Vami prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov;
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Prihlasovacie meno a prihlasovacie údaje: užívateľské meno.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
zverejňovanie Vami poskytnutých recenzií produktov a služieb;
 • Prihlasovacie meno a prihlasovacie údaje: užívateľské meno
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
plnenie povinností, ktoré spoločnosti Rawlplug stanovuje zákon, vrátane ochrany a prevencie nezákonných transakcií, správy reklamácií a zvyšovania bezpečnosti v sieti;
 • Údaje získané zo zariadení používaných na prístup na Stránku: IP adresa, lokalizácia a čas.
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosťPo dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie povinností
kontrolovanie plnenia všetkých povinností, ktoré Vám stanovuje zákon, ako aj podmienkami a inými predpismi spoločnosti Rawlplug; odhaľovanie, obhajoba a vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosťou Rawlplug, vrátane predaja pohľadávok voči Vám;
 • Údaje získané zo zariadení používaných na prístup na Stránku: IP adresa, lokalizácia a čas.
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujemDo uplynutia premlčacej lehoty
vytváranie výkazov, analýz a štatistík s cieľom implementovať, hodnotiť a zlepšovať obchodnú činnosť spoločnosti Rawlplug, poskytované tovary, služby (vrátane vývoja nových produktov a služieb; riadenia komunikácie; hodnotenia a riadenia účinnosti reklamy a marketingu; analýzy produktov, služieb poskytovaných prostredníctvom webových stránok a aplikácií; správy Stránky a aplikácií);
 • Údaje získané zo zariadení používaných na prístup na Stránku: IP adresa, lokalizácia a čas.
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem, a v prípade spracúvania týchto údajov prostredníctvom cookies - čl.6 ods. 1 lit. a - súhlasPo dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie týchto činností.
priamy marketing;
 • Údaje získané zo zariadení používaných na prístup na Stránku: IP adresa, lokalizácia a čas.
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Údaje získané počas interakcie so Stránkou: obsah, fotografie.
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujemPo dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie týchto činností.
uzatváranie a plnenie zmlúv o poskytovaní služieb alebo o predaji a dodávke tovaru, uzavretých prostredníctvom Stránky;
 • Kontaktné a identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo (napr. číslo občianskeho preukazu).
 • Údaje týkajúce sa platieb: meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo platobnej karty, dátum platnosti platobnej karty, číslo bankového účtu.
 • Prihlasovacie meno a prihlasovacie údaje: užívateľské meno.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvypo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
podpora služby Rawlplug ID – viď. bod 4
 • Povinné: meno a priezvisko, emailová adresa, krajina bydliska
 • Dobrovoľné: povolanie, zamestnávateľ, názov spoločnosti, telefónne číslo.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvyPo dobu trvania zmluvy a vyúčtovania po jej ukončení
Iné účely
 • Ako je uvedené
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas

Poskytnutie vyššie uvedených údajov nie je povinné, napriek tomu je však potrebné pre prehliadanie a používanie Stránky a jej funkčností, vrátane uzatvárania zmlúv prostredníctvom Stránky.

Na iné ako vyššie uvedené účely spracúvame Vaše osobné údaje len vtedy, ak na to vyjadríte svoj súhlas a len v rozsahu ustanovenom týmto súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, nebude to však mať žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

8. PRENOS INFORMÁCIÍ ZHROMAŽDENÝCH SPOLOČNOSŤOU RAWLPLUG

Spoločnosť Rawlplug je oprávnená poskytovať a zdieľať informácie vrátane osobných údajov, ktoré od Vás získala, spoločnostiam skupiny Rawlplug na marketingové účely, avšak len za predpokladu, že ste na to vyjadrili svoj súhlas.

Spoločnosť Rawlplug využíva na vykonávanie určitých činností vo svojom mene tretie strany. Príkladom tohto typu činností môžu byť agentúrne činnosti, plnenie objednávok, subdodávateľské zmluvy, prieskumy alebo montáž zariadení, doručovanie balíkov, doručovanie poštovej korešpondencie, podpora informačných systémov vrátane elektronickej pošty, zdieľanie zdrojov komunikačných a informačných systémov, analýza údajov, marketingová podpora, spracúvanie platieb, právne služby, účtovné služby, audítorské služby atď. Tieto tretie strany sú subjektami spracúvajúcimi osobné údaje v mene spoločnosti Rawlplug výhradne na účely vykonávania svojich funkcií a nemôžu spracúvať osobné údaje na vlastné účely. Spoločnosť Rawlplug zabezpečuje, že spracovanie Vašich osobných údajov subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v mene Rawlplug bude prebiehať v súlade s pravidlami stanovenými v GDPR, a najmä, že každý z týchto subjektov bol oboznámený a plní si povinnosti vyplývajúce z GDPR. Spoločnosť Rawlplug okrem toho zaručí, že každý subjekt spracúvajúci osobné údaje v jej mene, zabezpečí vhodné technické a organizačné ochranné opatrenia, a to minimálne v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Rawlplug môže ďalej zdieľať Vaše osobné údaje s inými správcami osobných údajov, najmä ak je to potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, obzvlášť s cieľom zabezpečiť ochranu práv alebo bezpečnosť na Stránke, alebo ochranu iných užívateľov alebo tretích strán (napr. na účely trestného stíhania kriminality, vyúčtovania). Týka sa to napríklad situácií, v ktorých spoločnosť Rawlplug poskytuje osobné údaje štátnym orgánom, miestnym samosprávam alebo súdnym orgánom, subjektom, ktoré prevádzkujú podnikateľské informačné kancelárie alebo kupujúcim pohľadávky. Spoločnosť Rawlplug vždy najprv posúdi prijateľnosť zdieľania osobných údajov, zohľadňujúc pri tom typ žiadateľa, typ požadovaných osobných údajov a vplyv, aký môže mať takéto zverejnenie na Vaše práva a účely, na ktoré boli údaje zhromaždené. V prípade zdieľania osobných údajov podnikne spoločnosť Rawlplug všetky možné kroky, aby bol rozsah zdieľaných osobných údajov čo najmenší, napr. upravením odoslaných informácií.

V prípade zlúčenia, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia, diverzifikácie alebo predaja celého majetku spoločnosti Rawlplug prípadne jeho časti, či už v rámci nezávislého procesu, prípadne v rámci likvidačného alebo reštrukturalizačného konania, alebo v rámci likvidácie, môže spoločnosť Rawlplug poskytnúť zhromaždené osobné údaje, opísané v týchto Podmienkach, kupujúcemu alebo inému právnemu nástupcovi, ak sú osobné údaje súčasťou predávaného majetku.

Spoločnosť Rawlplug môže zdieľať Vaše osobné údaje na marketingové alebo iné účely so starostlivo vybranými tretími stranami len za predpokladu, že ste s tým súhlasili.

Príjemcovia osobných údajov, najmä spoločnosti zo skupiny Rawlplug, sa môžu nachádzať v rôznych krajinách, vrátane krajín, v ktorých predpisy o ochrane osobných údajov nezabezpečujú tak vysokú úroveň ochrany ako právne predpisy Európskej únie, najmä v krajinách mimo Európskej únie („tretie krajiny”). Spoločnosť Rawlplug môže preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny iba za predpokladu, že:

 • príslušný orgán Európskej únie formou vykonávacieho aktu stanoví, že tretia krajina, územie alebo jeden či viac presne špecifikovaných sektorov v tejto tretej krajine alebo príslušná medzinárodná organizácia zabezpečujú primeranú úroveň ochrany, alebo
 • ak vyššie uvedený akt nie je k dispozícii, ale len ak sa poskytujú primerané záruky a za predpokladu, že sa dodržiavajú vymožiteľné práva dotknutých osôb a účinné právne ochranné opatrenia, najmä formou štandardných zmluvných doložiek, alebo
 • boli splnené iné požiadavky GDPR.

9. ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Spoločnosť Rawlplug môže uzatvárať obchodné vzťahy s tretími stranami, v dôsledku čoho môžu byť na Stránke umiestnené odkazy vychádzajúce alebo pochádzajúce z webových stránok tretích strán. Spoločnosť Rawlplug plánuje sprístupniť na Stránke iba odkazy na webové stránky s vysoko kvalitným obsahom a vysokou reputáciou, ktoré by mohli byť podľa názoru spoločnosti pre Vás užitočné. Treba však mať na pamäti, že spoločnosť Rawlplug nemá žiadnu kontrolu nad webovými stránkami tretích strán a v žiadnom prípade sa nezúčastňuje procesu vytvárania týchto webových stránok.

V prípade použitia odkazu umiestneného na Stránke a vstupu na webovú stránku poskytovanú treťou stranou, opúšťate zónu spravovanú spoločnosťou Rawlplug. Webové stránky tretích strán by mali disponovať svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré by ste si mali pred použitím takýchto stránok najskôr prečítať. Spoločnosť Rawlplug nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vyššie uvedenými tretími stranami, za obsah webových stránok tretích strán alebo za služby ponúkané tretími stranami, a taktiež ani za škody, ktoré Vám v tejto súvislosti vzniknú. Spoločnosť Rawlplug preto odporúča, aby ste si pred prenosom akýchkoľvek údajov prostredníctvom týchto stránok prečítali zásady jednotlivých webových stránkach.

10. BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Rawlplug používa bezpečnostné opatrenia administratívnej, technickej a fyzickej povahy, účelom ktorých je ochrana osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, pozmenením, prístupom, zverejnením alebo použitím. Spoločnosť Rawlplug nezaručuje, že vďaka týmto opatreniam budú Vaše osobné údaje vždy úplne bezpečné, a to najmä z dôvodu inherentného rizika a neistoty vo fungovaní internetu a informačných systémov a taktiež z dôvodu možného nelegálneho útoku hackerov.

Spoločnosť Rawlplug spracúva zozbierané informácie, vrátane osobných údajov po dobu, ktorá je nevyhnutná na plnenie zmlúv o poskytovaní služieb alebo dodaní tovaru, plnenie iných právnych záväzkov prípadne na obhajobu, objasňovanie a uplatňovanie svojich práv.

Bezpečnosť informácií závisí aj od Vás. Ak od spoločnosti Rawlplug dostanete heslo na prístup k určitému obsahu na Stránke, prípadne ak si takéto heslo zvolíte sami, ste zodpovední za to, aby sa toto heslo nedostalo do rúk tretích strán, a v prípade jeho zverejnenia nesiete za to plnú zodpovednosť. Spoločnosť Rawlplug tiež odporúča, aby ste prípadné komentáre zverejňovali a publikovali na Stránke zodpovedným a dobre premysleným spôsobom, pretože môžu byť viditeľné a prístupné tretím stranám prehliadajúcim Stránku.

Žiadny prenos osobných údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Spoločnosť Rawlplug sa snaží Vami poskytnuté osobné údaje chrániť v maximálne možnej miere, ale nezaručuje bezpečnosť osobných údajov poskytnutých prostredníctvom webovej stránky. Prenos osobných údajov prebieha výlučne na Vaše riziko. Spoločnosť Rawlplug rovnako v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek obchádzanie bezpečnostných nastavení a bezpečnostných opatrení používaných na Stránke.

11. VAŠE PRÁVA

GDPR Vám v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi zaručuje nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (vrátane získania kópie údajov) – za podmienok stanovených v čl. 15 GDPR;
 • právo opraviť (upraviť) osobné údaje – za podmienok stanovených v čl. 16 GDPR
 • právo odstrániť osobné údaje – za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR;
 • právo obmedziť spracúvanie osobných údajov – za podmienok stanovených v čl. 18 GDPR;
 • právo preniesť osobné údaje k inému správcovi osobných údajov – za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť kontaktujúc zástupcu správcu osobných údajov prípadne odoslaním žiadosti na adresu Rawlplug

Pri podávaní žiadosti alebo pri kontakte Vás môžeme požiadať o ďalšie informácie, na základe ktorých budeme môcť overiť Vašu totožnosť.

Automatické rozhodovanie

Spoločnosť Rawlplug nevyužíva žiadne automatické rozhodovanie, ktoré by mohlo mať na Vás akýkoľvek významný vplyv.

Námietka

Okrem práv uvedených v predchádzajúcich odsekoch môžete kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (vrátane profilovania) na účely priameho marketingu. Spoločnosť Rawlplug po obdržaní takejto námietky prestane Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou môžete kedykoľvek namietať voči spracúvaniu (vrátane profilovania) Vašich osobných údajov spoločnosťou Rawlplug, ak je základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem alebo verejný záujem. Pokiaľ neexistujú iné platné oprávnené dôvody na spracúvanie údajov, ktoré by podľa zákona mali mať prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami, prípadne ak neexistujú dôvody na určenie, prešetrenie alebo obhajobu našich nárokov, po obdržaní takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať.

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť vašim miestnym orgánom spravujúcim ochranu osobných údajov a súlad s GDPR, konkrétne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421232313214, Fax: +421232313234, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

V súvislosti so spoločnosťou Rawlplug S.A, so sídlom na území Európskej únie môžete podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov z dôvodu sídla spoločnosti. Kontaktné údaje príslušných orgánov nájdete na webovej stránke: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

– ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Rawlplug porušuje zákon.

12. ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Spoločnosť Rawlplug môže kedykoľvek tieto Podmienky zmeniť, a to bez toho, aby o tom musela vopred informovať. Vo výnimočných prípadoch Vás o tom spoločnosť Rawlplug môže informovať prostredníctvom e-mailu.