Práva

Spoznajte svoje práva na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, zistite, ako ich aktualizovať, na koho sa obrátiť, ak ich chcete odstrániť, prečítajte si, čo je sťažnosť a námietka.

Všeobecné

GDPR Vám udeľuje nasledujúce práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:

  • prístup k osobným údajom (vrátane získania kópií údajov) – za podmienok uvedených v čl. 15 GDPR;
  • oprava osobných údajov – za podmienok uvedených v čl. 16 GDPR;
  • vymazanie osobných údajov – za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR;
  • obmedzenie spracúvania – za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR;
  • prenos údajov inému správcovi údajov – za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR.

Vyššie uvedené práva môžete využiť kontaktovaním Inšpektora ochrany údajov alebo odoslaním žiadosti na adresu Rawlplug.

Pri podávaní žiadosti alebo počas kontaktu Vás môžeme požiadať o ďalšie informácie, ktoré nám umožnia overiť Vašu osobu.

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť:

  • v prípade jednotlivých spoločností zo Skupiny Rawlplug
  • v prípade RAWLPLUG S.A. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

– ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore so zákonom.

Právo namietať

Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (vrátane profilovania) na účely priameho marketingu. Po podaní námietky prestaneme spracovávať údaje na tento účel.

Z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (vrátane profilovania), ak je základom spracúvania náš oprávnený záujem alebo verejný záujem. V prípade podania námietky, prestaneme spracúvať Vaše údaje, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracúvanie údajov, ktoré by podľa zákona mali mať prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami; alebo existujú dôvody na stanovenie, prešetrenie alebo obhajobu našich pohľadávok.