Rättigheter

Lär känna dina rättigheter till de personuppgifter du lämnat till oss. Se hur man gör för att uppdaterar den, vem du ska kontakta om du vill ta bort de och vad det innebär att inge ett klagomål/en invändning.

Allmänt

I enlighet med DSF har du följande rättigheter angående dina personuppgifter:

  • tillgång till personuppgifter (inklusive erhållande av en kopia) – enligt de principer som avses i art. 15 DSF;
  • rättelse (korrigering) av personuppgifter – enligt de principer som avses i art. 16 DSF;
  • radering av personuppgifter – enligt de principer som avses i art. 17 DSF;
  • begränsning av uppgiftsbearbetning  – enligt de principer som avses i art. 18 DSF;
  • överföring av uppgifter till annan personuppgiftsadministratör  – enligt de principer som avses i art. 20 DSF.

Du kan använda dessa rättigheter genom att kontakta dataskyddsombudet eller genom att skicka in en ansökan till Rawlplug.

När du lämnar in din ansökan eller kontaktar oss kan det hända att vi ber dig att ge ytterligare uppgifter som möjliggör att vi kan verifiera din identitet.

Klagomål

Du har rätt att inge ett klagomål enligt följande:

  • om det handlar om bolag som tillhör  Rawlplug-koncernen
  • för RAWLPLUG S.A.: klagomål riktas till VD till myndigheten för personuppgiftsskydd, adress: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-post: kancelaria@puodo.gov.pl

– om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagen.

Invändning

Du kan när som helst lämna in en invändning mot att vi behandlar (profilerar) dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Efter att invändningen har lämnats in upphör vi att behandla uppgifterna för detta ändamål.

Av skäl som har samband med din säregna situation kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter (inklusive profilering) om grunden för deras behandling är vårt legitima intresse eller allmänintresse. Efter inlämnande av din invändning upphör vi att behandla dina uppgifter, förutsatt att det inte finns viktiga och legitima grunder för deras behandling som enligt lag bör ha företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller att det finns skäl att fastslå, utreda eller försvara våra fordringar.